top of page

PRIVACYVERKLARING


 

1. INLEIDING

CamperDuin wordt uitgebaat door Woonn Development BV

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar WOONN development, wordt verwezen naar WOONN development bv met maatschappelijke zetel te Duinkerkestraat 20, 8630 Veurne en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0673.763.582  alsook naar elke met WOONN development bv verbonden en/of aanverwante vennootschap.

WOONN development hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze privacyverklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij vragen dat u deze privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor uw instemming vereist is.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


2. TOEPASSINGSGEBIED

 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en boekingen, eventueel ter zake de behandeling van klachten en juridische diensten en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.


3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN

WOONN development met maatschappelijke zetel te Duinkerkestraat 20, 8630 Veurne en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0673.763.582 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.


4. PERSOONSGEGEVENS

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mail-adres, telefoon-en gsm-nummer, nummerplaat). Soms worden ons nog extra gegevens verstrekt om het uitvoeren van de overeenkomst mogelijk te maken.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

De klant verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.


5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND
 

5.1 Klantgegevens

 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers. Zij handelen onder ons rechtstreekse gezag, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Wij zorgen ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken. In het geval dat de gegevens aan derden worden bekendgemaakt voor direct marketing of prospectie doeleinden, wordt u vooraf op de hoogte gebracht zodat u uw instemming met het gebruik van deze persoonlijke gegevens kan uitdrukken.


6. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden bewaard slechts zolang als noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in alle gevallen korter dan 2 jaar.

 

7. RECHTEN

 

U heeft ten allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@camperduin.be

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan WOONN development aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 

10. TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.


11. NOG VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen per  e-mail: info@camperduin.be

bottom of page